Cá độ bóng đá

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Ninh Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 07/01/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
Ngày
/
Tháng
00 12     1             1                   1           1     3                           1   1     1   1         1         00
01 8                 1                       1       1   1           1       1                     1               1       01
02 16 1   1           2             1         2 1       1                                                   1 1     1   3 1 02
03 17 1 1     2     1 1 1       1   1       1           1                   1           1       1           2   1           03
04 13       1     2                     2       1 1   1       1   1         1           1   1                               04
05 10             1                   1   1                 2         1     1         1               1               1     05
06 11                   1   1               1 1                   1             1 1               1 1 1     1               06
07 9                                 1 1 1 1 1                                 1           1     1                       1 07
08 7           1             1                                     1                       1 1     1                   1   08
09 10       1               1               1   1 1     2             1                         1           1               09
10 12     1   1     1   1   1                   1 1 1                 1                   2                   1             10
11 13 1                     1       1     1 1                 1         2         1                         1 1 1     1     11
12 11                                     1                 1                     1 1 1 1           1     1         1     2 12
13 11       1 1                                     1   1 1     1   1                         1           1     2           13
14 13 1       1 1       1                       1   1                             1 1 1       1 1   1                     1 14
15 8         1                           1       1     1               1 1             1   1                               15
16 8 1       1       1       2         1                 1                                                               1 16
17 8           1                   2                 1           3       1                                                 17
18 14 1 2                 2                   2                   1           2     1 1                                   2 18
19 9     1                   1   2                                     1                     1   1                   1   1 19
20 15       1 1                     1     2 1             1   1   1       1         2 1             1         1             20
21 8           1         1                                   1   1                   1           1                   1 1   21
22 12                   1 2                   1 2                               1         1             1     1     2       22
23 8                     1           1                 2                 1             1             1             1       23
24 12             1 1     1             2   1       1 1             1                                 1         1 1         24
25 12         1       1           1 1         1   1 1       1                         1   2       1                         25
26 9       1               1       1               1                                         1     1         1 2           26
27 15 1   1                 1                               1 1 1       1   1 1 1     1 1                         1     1 1 27
28 10                   1   1                     1     1   1   1   1   1           1     1                                 28
29 7   1       1               1               1       1     1                                                   1         29
30 11   1                 1               1 1 1                               1                 1           2 1 1           30
31 15             1   1   2               1             1 1                 1     1       1 1 1 1                 1     1   31
32 7     1                     1   1                               1   1         1               1                         32
33 9   1             1                           1 1                       1               1     1     2                   33
34 6                                     1     1       1                                               1           1   1   34
35 11                     1   1         1                     1             1             1     1 1         1     1 1       35
36 11         1 1                                     1                   2           1                 1 1     1     1 1   36
37 8                   1                                                                     1   1   1   1     1     2     37
38 9               1                       1     1   1 1       1               1     1         1                           38
39 6   1                                               1     1               1               1             1               39
40 18   1   1             1       1 1 2 1     1       1     2 1   1                     1             1   1               1 40
41 19 1   1   1   1           1         1     1   2       1     1   2           1             1 1 1           1           1 41
42 10 1   1     1             1                             2     1           1                               1       1     42
43 11   1       1           1 1       2                   1     1                       1             1               1     43
44 15             2           1 1 1       1     1     1       1 1     1 1       1                   1     1                 44
45 11 1               2                         1   1           1   1       1             1                 2               45
46 10               1   1 1 1           1                               1           2             1   1                     46
47 7                         1   1                                   1                   1       1     1     1             47
48 10         1       1 1       1                           1       2       1                             1 1               48
49 6     1         1                 1       1                                     1       1                               49
50 10                       1       1                               1       1   1 1       1               1             1 1 50
51 12               1   1   1 1           1       1           1               1   1                   1 1             1     51
52 15 1     1       1           1     1           1       2           1             1   1   1           1         2         52
53 15                       2     1   1 1   1               1   1             1   1 1 1                   1   1         1   53
54 15                   1     1 1     1         1   2                   1             1   1 1         2 1             1     54
55 11     1       1             1 1         1                           2               1   1       1           1           55
56 8 1           1 1                                   1   1           1                                           1   1   56
57 11               1     1       1                                 1 1                             1   1     1         2 1 57
58 10                   1   1   1                           1   1             1                       1         2         1 58
59 7             1     1                 1 1                                 1   1                                   1     59
60 9           1         1 1               1                             1       1 1   1           1                       60
61 12       1                     1   1           1 1 1   1       1                           1               1   1 1       61
62 13         1 1                             1       1   1 1   1 1               1         1         1         1   1       62
63 8       1         1                           1                   1                     1             1 1     1         63
64 8     1 1   1     1         1                   1                               1         1                             64
65 7       1                   1 1     1                                 2                                         1       65
66 9   1 1       1             1       1 1                         1                           1 1                         66
67 9                             1                 1                           1   1   1     1   1       1       1         67
68 10             2             1 1           1                     1   1       1                     1                 1   68
69 12     1         1       1               1         1         1 1       1 2                                   1     1     69
70 16   1         1     1             1       1 1   3 1             1             1   1       1     1   1                   70
71 12       1   1                 1 1                 1     1         1   1     2                         1         1       71
72 13       1   1           1   1           1                                   1       1 1     2       1   1           1   72
73 5       1             1             1                                     1                     1                       73
74 11 2 1 1                         1 1   1                               1                         1                 1   1 74
75 12   1 1                     1     1         1                   1 1               1             1   1   2               75
76 12   1   1 1       1                             1 1   1   1         1         1 1                         1             76
77 9 1     1         1                                   1                                     1   1 1       1   1         77
78 15   1 1                       1     1   1           1           1 2             1         1   1     1           1 1     78
79 9                               1         1 1                       1   1 1           1                       1 1       79
80 9                                   1                         2         1 1         1 1   1                       1     80
81 7         1               1                             1                         1 1       1                   1       81
82 12     1         1         1                             1   1         1 2                           1     1         1 1 82
83 15           1   1 1 1         1   1           1     1                 1   1       1       1   1   1     1               83
84 10                 1 1     1       1               1   1                     1                   1             1 1       84
85 13 1 1       1   1         1 1         1           1         1     1           1 1                           1           85
86 16                   1 1         1           2             1   1               1         2   1       1         2   2     86
87 10     1                   1         1                 1                           1       1   1       1         1   1   87
88 9                     1         1     1       1       2         1   1                                       1           88
89 8               2                           1               1         2 1                                 1             89
90 14             1           1   1       1                   1 1           1       1     2 1   1 1       1                 90
91 8 1           1                   1                         1             1         1   2                               91
92 7         1       1     1                         1               1   1                     1                           92
93 9   1                       1                                 1               1   1     1         1 1 1                 93
94 4   1       1                                                                                                 1       1 94
95 11           1                             1   1               1   1 1       2                         3                 95
96 13       1       2                                     1   1       2   1     1 1     2                         1         96
97 7       1 1                   1         1     1                             1                               1           97
98 6                               1   1           1           1                               1     1                     98
99 11 1       1 1 1             1   1                 1                       2                 1             1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
Ngày
/
Tháng
Bóng rổ Thể thao Tỉ số bóng đá Cá độ thể thao Baccarat casino Game casino Trò chơi poker sòng bạc poker Baccarat Casino game nổ hũ Casino game poker Game poker Trò poker Game bài game casino